News

2023.01.19Paper

A paper has been accepted in ACS Nano (IF 15.881)

Tanaka, Hiroki; Hagiwara, Shinya; Shirane, Daiki; Yamakawa, Takuma; Sato, Yuka; Matsumoto, Chika; Ishizaki, Kota; Hishinuma, Miho; Chida, Katsuyuki; Sasaki, Kasumi; Yonemochi, Etsuo; Ueda, Keisuke; Higashi, Kenjirou; Moribe, Kunikazu; Tadokoro, Takashi; Maenaka, Katsumi;  Taneichi, Sakura; Nakai, Yuta; Tange, Kota; Sakurai, Yu; Akita, Hidetaka

Ready-to-Use-type lyophilized lipid nanoparticle formulation for the post-encapsulation of messenger RNA

ACS Nano, Accepted